VBA Tips- Kiểm tra kiểu dữ liệu là kiểu số dùng hàm IsNumeric trong VBA

Hoang Trung

Trong một số trường hợp khi lập trình trong VBA ta cần kiểm tra nội dung trong một cell có phải là kiểu số hay không để chuyển đổi định dạng lại thành kiểu số. Thì trong VBA có hỗ trợ một hàm dùng để kiểm tra nội dung trong cell là số hay không, đó là hàm IsNumeric. Hôm nay mình sẽ chia sẽ tips nhỏ để sử dụng hàm này trong VBA.

ERX Việt Nam

VBA Tips- Kiểm tra kiểu dữ liệu là kiểu số dùng hàm IsNumeric trong VBA

Hàm IsNumeric trong VBA là hàm kiểm tra có phải là kiểu số hay không. Vì vậy kết quả trả về là dạng Boolean (True hoặc False). Nếu là kiểu số sẽ trả về True, nếu không phải thì trả về False.

Ví dụ kiểm tra nội dung trong một cell. Chúng ta sẽ có nội dung trong ô A1 và kết quả sẽ hiện trong ô B1.

Code trong VBA:

Sub Kiem_tra_ky_tu_so()

If IsNumeric(Cells(1, 1)) Then

   Cells(1, 2) = "true"

Else

   Cells(1, 2) = "false"

End If

End Sub

Kết quả:

kq1

Ví dụ kiểm tra nội dung trong nhiều cell. Chúng ta sẽ có nội dung từ  A1:A3 và kết quả sẽ hiện trong ô B1:B3.

Code trong VBA:

Sub Kiem_tra_ky_tu_so()

For i = 1 To 3

If IsNumeric(Cells(i, 1)) Then

   Cells(i, 2) = "true"

Else

   Cells(i, 2) = "false"

End If

Next

End Sub

Kết quả:

kq2

Nguồn phát hành: ERX.VN

Trần Nhật Huy