Câu lệnh SQL Select trong Excel

Hoang Trung

Câu lệnh SELECT dùng để lựa chọn dữ liệu cần lấy (theo tiêu đề cột - filed name) từ 01 bảng hoặc nhiều bảng dữ liệu

Cú pháp SELECT lấy các cột chỉ định

SELECT col 1, col 2,... FROM [Table_Name$]Lưu ý: col 1, col 2 là tên các cột

Cú pháp lấy hết các cột từ bảng dữ liệu

SELECT * FROM [Table_Name$]

Bảng dữ liệu mẫu

Bảng dưới đây là dữ liệu mẫu tên là "Inventory" được sử dụng để thực hiện các ví dụ minh họa

InvtIDTrandescOriginPOUnitDescStkUnitlastCost
AAD26B00Phụ tùng - Xe Ferrari 488 -  030USATAMTAM100,000,000
AAD26B01Phụ tùng - Xe Ferrari 488 -  030ChinaTAMTAM100,000,000
AAD26B02Phụ tùng - Xe Ferrari 488 -  03Việt NamTAMTAM527,697,038
AAD26B03Phụ tùng - Xe Ferrari 488 -  04USACAICAI646,907,185
AAD26B04Phụ tùng - Xe Ferrari 488 -  05Việt NamCAICAI550,867,926

Ví dụ minh họa chọn các cột chỉ định

Tiến hành chọn các cột: InvtID, Trandesc từ bảng dữ liệu "Inventory":

ExampleSELECT InvtID, Trandesc  FROM  [Inventory$]

Kết quả:

InvtIDTrandesc
AAD26B00Phụ tùng - Xe Ferrari 488 -  030
AAD26B01Phụ tùng - Xe Ferrari 488 -  030
AAD26B02Phụ tùng - Xe Ferrari 488 -  03
AAD26B03Phụ tùng - Xe Ferrari 488 -  04
AAD26B04Phụ tùng - Xe Ferrari 488 -  05

Ví dụ minh họa chọn tất cả các cột

ExampleSELECT *  FROM  [Inventory$]

Kết quả:

InvtIDTrandescOriginPOUnitDescStkUnitlastCost
AAD26B00Phụ tùng - Xe Ferrari 488 -  030USATAMTAM100,000,000
AAD26B01Phụ tùng - Xe Ferrari 488 -  030ChinaTAMTAM100,000,000
AAD26B02Phụ tùng - Xe Ferrari 488 -  03Việt NamTAMTAM527,697,038
AAD26B03Phụ tùng - Xe Ferrari 488 -  04USACAICAI646,907,185
AAD26B04Phụ tùng - Xe Ferrari 488 -  05Việt NamCAICAI550,867,926